Hei folk på Ornes og omegn!

Det vert informasjonsmøte i gamle skulehuset på Ornes førstkomande fredag, kl. 18:30. Enkel servering.

Me fekk i år midlar frå Riksantikvaren til å planleggja ei utstilling

på Ornes. Utstillinga er tenkt kan plasserast i det gamle skulehuset , og i samband med dette ønskjer me at innbyggjarar på Ornes kan koma saman og få litt informasjon om dette og om status i verdsarvarbeidet elles, og få seia kva dei meiner om desse planane og ideane.

 Mål med utstillinga: Utvikla og leggja til rette for å formidla historia på Ornes og  setja den inn i ein historisk samanheng med stavkyrkja i sentrum.

 Ein vil få  utarbeida ein plan for utstilling og visuell formidling

 Tema for utstillinga:

  Þ Stavkyrkja i landskapet                    

  Þ Lokalutstilling med:

  · eldre innsamla foto frå Ornes og tilhøyrande tekst

  · kart med stadnamn

   · den mangbølte garden: klyngjetun, teigblanding og jordskifte (kart  m.m.)

   · intervju med eldre folk på Ornes (tekst og lydopptak)

   Þ Vidareutvikla mobilappen: Landskap i Luster

  Delar av utstillinga er tenkt skal kunna nyttast ved andre utstillingar som t.d. Fjordstova på Skjolden.

 

Vel møtt!

Ornes Grendalag